Dansk Kemidatabase

Online Kemikaliestyringssystem
- til computer, tablets og smartphones

Uddannelse i kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase

Kun for abonnenter
Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden med anvendelse af risikovurderingsmodulet i Dansk Kemidatabase. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.
Tid og sted
Uddannelsens varighed er en halv dag og afholdes:
Onsdag d. 26. feb. 2020 kl. 8.30-12.00 på Sortemosevej 19, 3450 Allerød
Fredag d. 28. feb. 2020 kl. 8.30-12.00 på Jupitervej 1, 6000 Kolding

Tilmelding kan ske her: Tilmelding og mere information

Kemisk risikovurdering, instruktioner og styr på kemien på den gode måde

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele:

  • Værktøj til kemisk risikovurdering
  • Overblik over produkterne i virksomheden – opfylder kravet om en fortegnelse over virksomhedens kemikalier
  • Adgang til instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) og herunder sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder kun to sider og er skrevet på forståeligt dansk. God hjælp i forbindelse med oplæring og instruktion af medarbejdere
  • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. vurdering (rød, gul eller grå score) af kemikaliernes iboende farlige egenskaber og mulighed for søgning på faresætninger, CAS-nr. samt søgning efter produkter med stoffer på myndighedslister, f.eks. Kræftlisten, Kandidatlisten
  • Adgang for alle medarbejdere, herunder mulighed for anonym læseadgang
  • Kvalitetssikring af oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad

Kvalitetssikrede arbejdspladsbrugsanvisninger

Indholdet af alle arbejdspladsbrugsanvisninger i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af Joblife's kemikere. Det betyder at mærkning og valg af værnemidler altid er vurderet nøje. Det giver god mening, idet der erfaringsmæssigt er fejl og mangler i op til 80% af sikkerhedsdatabladene der findes på markedet i dag.

Overblik over 10.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder arbejdspladsbrugsanvisninger på over 10.000 gængse produkter fra mere end 1200 leverandører. - Og der kommer hele tiden flere til.

Hvad er arbejdspladsbrugsanvisninger?

Kontakt

Login

Ophævelse af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

22. marts 2019

Så kom de forventede nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet. Reglerne træder i kraft d. 1. juli 2019.
Alle de oplysninger, der skal bruges til den kemiske risiko-/arbejdspladsvurdering og til instruktion af medarbejdere, findes i Dansk Kemidatabase, som bliver justeret, så I nemt kan leve op til Arbejdstilsynets ændrede regler pr. 1. juli 2019.

Kemisk risikovurdering samt øget fokus på oplæring og instruktion
Arbejdstilsynet skriver bl.a.: ”Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.”
Disse forhold er:
1) stofferne og materialernes farlige egenskaber,
2) eksponeringsgraden, -typen og varigheden,
3) omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,
4) virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,
5) hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,
6) grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og
7) leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Arbejdspladsvurderingen for stoffer og materialer skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte.
”Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.”